“Párty s participáciou”

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu – 17. novembra, pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici workshop o participácii mladých ľudí na živote školy a miestnej komunity pod názvom „PÁRTY S PARTICIPÁCIOU“.
Uskutočnil sa 21.novembra 2013 v Rimavskej Sobote, v zariadení JUNIOR – KOMPLEX – kaviareň a pozvali naň dvoch aktívnych žiakov našej školy. Zúčastnili sa ho žiaci zo stredných škôl v Rimavskej Sobote a v Lučenci. Gymnázium Ivana Kraska reprezentovali študenti: Radka Činčurová (SEPTIMA) a Marek Pocklan (4.A) pod vedením Mgr.A. Alakšovej.
Pod záštitou CVČ Relax pracovali naši žiaci: Gabriela Tóthová, Marek GalambLucia Pšidová z 3.B, ku ktorým sa pridala Andrea Vargová z 2.A triedy.
Workshop bol tretím zo série regionálnych stretnutí aktívnych mladých ľudí a jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu a podporu participácie mládeže na spoločenskom a verejnom živote mesta prostredníctvom stretnutia so zástupcom miestnej samosprávy.
V prvej časti workshopu sa skloňovalo vo všetkých pádoch slovo participácia.Uvádzali sme to, čo nás napadlo pod pojmom „PARTICIPÁCIA“, dozvedeli sme sa, čo sú veci verejné a kto ich v štáte spravuje. Neskôr nás rozdelili do troch pracovných skupín, v ktorých sme pomenovávaliniektoré bariéry, ktoré nám bránia zapojiť sa do vecí verejných, napr: nedostatok financií a nevedomosť o finančných zdrojoch, nepodpora okolia, málo času, pasivita, strach prejaviť vlastný názor. Na druhej strane sme my – mladí ľudia – vyjadrili aj stimuly participácie, medzi ktoré patria spoznávanie nových ľudí, osobnostný rozvoj, rozvoj líderských schopností a získanie skúseností, nespokojnosť a potreba zmeny vo svojom okolí. Odpovedali sme na otázky typu: Čo si urobil pre svoju komunitu? Čo ťa podporuje v tvojej aktivite?
V ďalšej časti sme diskutovali s Mgr.Viliamom Vašom, poslancom Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,o kompetenciách mesta a kraja, ale hlavne o možnostiach, kde získať informácie o tom, čo sa deje na zastupiteľstvách, ako osloviť poslancov, kde je možné vyjadriť svoj názor a ako vie mesto pomôcť mladým. Hosť workshopu nám poskytol rady ako sa stať aktívnym občanom mesta, v akých témach ich môžeme osloviť a kontaktovať. Diskutovali sme o veciach, ktoré nás – ako občanov mesta Rimavská Sobota – trápia a ktoré by bolo potrebné zmeniť. Na záver workshopu sme pomenovali to, čo my sami môžeme a chceme pre svoje mesto a kraj urobiť, napr. zorganizovať kultúrne podujatia, výsadbu stromčekov, podieľať sa výsadbe zelene a skrášľovaní mesta, pôsobiť ako kultúrna vložka, poskytnúť pomoc pri grafickej úprave stránky mesta alebo tvorbe plagátov, písať články do novín alebo na internetovú stránku mesta, pomáhať pri verejných zbierkach,zaujímať sa o mesto, chodiť na zasadnutia poslancov a stať sa ich členom.My – mladí ľudia by sme uvítali viac diskusií s politikmi či poslancami a väčší počet komunitných centier

Najviac ma zaujali myšlienky, nad ktorými by sa mal zamyslieť každý mladý človek, v ktorého rukách je dnešný svet: „My mladí musíme začať byť iní.“„Tí tam hore sa nebudú činiť, ak ich nepritlačíme, pretože najdôležitejšia je verejná mienka.“
Verím, že každý z nás si zo stretnutia niečo odniesol a nadobudnuté skúsenosti využije v budúcom živote.

        Radka Činčurová

[ngg_images gallery_ids=”36″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]