List za listom – baví ma čítať

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa zapojili do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Výmenu záložiek môžu žiaci využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a na Slovensku.
Našou partnerkou školou sa v 10. ročníku projektu stalo Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava. Žiaci prímy, sekundy a tercie vytvorili na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy spolu 60 záložiek rôznych tvarov a motívov. Niektorí žiaci uvádzali na zadné strany záložiek aj kontaktné údaje – mailové adresy a kontakty na sociálne siete.

Dúfame, že ich komunikácia týmto projektom nekončí.
Všetkým tvorcom záložiek ďakujeme.
Ďakujeme Gymnáziu P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava za výmenu záložiek. Čoskoro nájdu svojich nových majiteľov medzi našimi žiakmi. 

Mgr. Lucia Medveďová