Informácia riaditeľky školy #2 (7. 4. 2020)

V nadväznosti na Vaše telefonáty, správy a na polopravdy publikované v niektorých médiách, Vám dávam do pozornosti  Usmernenie MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 dostupné na https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

Z usmernenia vyberám odpovede na otázky, ktoré ste mi kládli:

  1. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20. 4. 2020.
  2. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam).
  3. V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin.
  4. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

Keďže ďalší postup priebežného hodnotenia a klasifikácie je na rozhodnutí pedagogickej rady, ktorá bude zasadať per rollam dňa 15. 04. 2020, budem Vás o spôsobe hodnotenia a klasifikácie všetkých vyučovacích predmetov informovať po zasadnutí pedagogickej rady.

Prajem všetkým našim žiakom, rodičom, kolegom najmä pevné zdravie počas nadchádzajúcich dní a týždňov. Ďakujem Vám za zodpovedný prístup ku vzdelávaniu počas tohto pre všetkých náročného obdobia, ktoré nie je časom školských prázdnin. Som si istá, že len spoločným úsilím sa vyhneme dlhodobým negatívnym dopadom tejto mimoriadnej situácie na našich žiakov. 

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!

PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy