Učíme sa učiť inak

V rámci projektu „Bádateľské aktivity v prírodovednom vyučovaní“ realizovanom na našej škole s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov sme investovali okrem zariadenia teoretických a praktických odborných učební aj do vzdelávania učiteľov. V spolupráci so spoločnosťou Raabe sa na našej škole uskutočnilo vzdelávanie na tému „Výskumne ladené (bádateľské) aktivity v prírodovednom vzdelávaní“. Do lavíc si pre zmenu sadlo 6 učiteliek chémie, biológie a fyziky. Pod vedením PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD.,z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave získali cenné praktické ukážky, rady, motivačné prvky z oblasti využívania bádateľskej metódy vo vyučovaní prírodovedných predmetov, ktoré prenesú do svojho vyučovania.
Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie schopností, znalostí, hodnotových postojov žiakov tak, aby boli pripravení na pracovný a mimopracovný život v meniacej sa spoločnosti, získali nevyhnutný základ na pokračovanie vo vzdelávaní, celoživotné vzdelávanie sa, na svoj osobný a sociálny rozvoj. Bádateľská metóda rozvíja tieto zručnosti tým, že kladie dôraz na koncepčné porozumenie a logický proces osvojovania zručností. Zvlášť významné je, že si žiaci osvojujú spôsobilosti ako objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať, merať, vytvárať hypotézy v procese riešenia rôznej zložitosti, ktoré zabezpečujú budúce uplatnenie sa v reálnej praxi. Cieľom tohto projektu je aj, sprístupniť žiakom vedu tak, aby sa sami dostali do úlohy vedca. Bádateľská metóda motivuje žiaka k prebratiu iniciatívy pri pozorovaní, meraní či experimentovaní. Žiaci vymýšľajú postupy na dokázanie alebo vyvrátenie hypotéz, analyzujú získané dáta, robia závery z pozorovania apod. Táto metóda zároveň podporuje ich sebavedomie, motiváciu k ďalšiemu učeniu a zlepšuje ich vzájomné vzťahy. Učebný proces je orientovaný na žiaka, kde sa nadobúdanie poznatkov, zručností a schopností realizuje v žiackom tíme.