Sviatok slova, obrazu a hudby

23. marec 2012.  Úplne obyčajný piatok, a predsa celkom neobyčajný pre žiakov štátneho Gymnázia Ivana Kraska. . .

    Už po tretíkrát majú gymnazisti veľký sviatok: „Dopoludnie s Ivanom Kraskom”. Sviatok umeleckého slova, obrazu a hudby, už tradične spojený s vyhlásením výsledkov literárnej a výtvarnej súťaže venovanej tomuto velikánovi slovenskej poézie literárnej moderny, meno ktorého škola hrdo nosí.

    Je na škodu, že do súťaže sa v tomto ročníku prihlásili len žiaci usporiadateľskej školy, hoci má regionálny charakter. Napriek tomu je úroveň potešiteľná a odborná porota v zložení PhDr. Šárik, PhDr. Hlušíková, Mgr. Lacko  určuje víťazov nasledovne:

I. kategória – poézia                                          I. kategória – próza

1. Frederika Lodová                                          1. Saskia Ostrihoňová

2. Samuel Mir                                                    2. Ján Oliver Čillík

3. Erik Odler                                                      3. Kiera Ostrihoňová/ Nika Černá

II. kategória – poézia                                         II. kategória – próza

1. Ingrid Kepková                                              1. Dominika Štoberová

2. Leila Miri                                                        2. Janka Čipková

3. Lenka Nagyová/ Radka Slabejová                3. Michaela Baboľová

    Zhromaždení poslucháči vybraní zo všetkých tried školy dostávajú možnosť oboznámiť sa s víťaznými prácami prostredníctvom prednesených úryvkov.

     Víťazné výtvarné a fotografické práce stvárňujúce nálady a asociácie Kraskových veršov sú pre potešenie očí vystavené na paneloch, ktoré intenzívne pútajú všeobecnú pozornosť.  Sú prekvapujúco krásne a prezrádzajú zrelosť umeleckého videnia svojich autorov.

Fotografie:                                                             Kresby:

1. Matej Zeďo Kovalančík                                     1. Nika Černá

2. Zuzana Feketeová                                            2. Nora Azimiová

3. Zuzana Jackuliaková                                        3. Zuzana Hrablayová

    Po vyhlásení výsledkov súťaže a odovzdaní cien víťazom začína kultúrny program venovaný básnikovej tvorbe. Znejú dôverne známe i menej známe verše recitované s citom a pochopením žiakmi  Čipková, Číkoš, Činčurová, Kisantalová a Várhelyi.

Umelecký vrchol celého podujatia tvoria hudobné vystúpenia žiačok Miriová, Agócsová a Havranová, ktoré originálne zhudobnili a podmanivo interpretovali Kraskove verše.

     Dopoludnie zanechalo hlboký estetický dojem u všetkých zúčastnených žiakov i hostí. Veľmi pozitívne sa o akcii vyjadrili  pani Nébusová a pani Rajzingerová z Matice slovenskej, ako aj Ing. Hrablay, predseda rady rodičov pri gymnáziu. Dúfajme, že tento zážitok vryl do sŕdc poslucháčov stopu dostatočne hlbokú na to, aby ju hneď neprekryli ťaživé nánosy každodennej všednosti.

     V závere zostáva len poďakovať odbornej porote a Mgr. Alene Prošovskej, vedúcej sekcie slovenského jazyka a literatúry, ktorá toto krásne dopoludnie so žiakmi pripravila.

                                                            PhDr.Nadežda Stanová, vedúca PK  Jazyk a komunikácia