Realizácia projektu Chceme vedieť nemecky

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota bolo so svojim projektom Chceme vedieť nemecky úspešné a Nadácia Volkswagen Slovakia ho v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“ podporila finančnou čiastkou 1000 eur. Od sponzorov sme získali ďalších 200 eur, čo pokrylo všetky výdavky spojené s realizáciou projektu. Propagačné materiály pre žiakov nám ochotne poskytol Goethe-Institut Bratislava.
Cieľom nášho projektu bolo zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka, zvýšiť oň záujem, a to prostredníctvom interaktívnych aktivít riadených cez tablety. Cieľovou skupinou boli žiaci 4. ročníka ZŠ P. Dobšinského  a ZŠ P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote, medzi ktorými boli aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Formu sme si zvolili netradičnú, no na našej škole veľmi obľúbenú a efektívnu – rovesnícke vyučovanie. Žiačky druhého ročníka si v prvej fáze projektu pripravili na tabletoch výučbový materiál, ktorý potom 14.11.2017 realizovali v malých skupinách so štvrtákmi zo spomínaných základných škôl. Žiaci pracovali s jednoduchými aplikáciami na slovnú zásobu na tabletoch, s ktorými pracujú veľmi radi. Využili sme tento psychologický moment na odbúranie strachu z neznámeho a pomerne náročného jazyka.  Na záver dvojhodinového bloku žiaci dokázali pomenovať po nemecky predmety v škole, farby, ovocie a zeleninu a slovnú zásobu zosystematizovali do myšlienkových máp.
Úspešná realizácia projektu je dôkazom aktivity našich pedagógov, ktorí sa venujú žiakom aj nad rámec svojich základných povinností, pretože cieľom školy je vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre ich ďalšie vzdelávanie.

PaedDr. Miriam Szántóová