Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

Prosíme zákonných zástupcov žiakov,  ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, aby sa nakontaktovali na základnú školu, ktorú žiaci navštevujú, a žiadali si vyplnenie prihlášky na osemročné a štvorročné štúdium na našej škole v budúcom školskom roku.

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR boli určené termíny týkajúce sa prijímacieho konania  na stredné školy (4-ročné aj 8-ročné štúdium).

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách sa podávajú riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Kritériá prijatia na školu