Pokyn č. 01/2020 riaditeľky školy k prerušeniu vyučovania

Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

vydáva

na základe pokynu predsedu BBSK č. 003/2020/UKRBBSK pokyn k prerušeniu vyučovania a prevádzky v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota.

V zmysle uvedeného pokynu prerušujem vyučovanie a prevádzku školy  od zajtra, 12. marca 2020 (štvrtok) do 18. marca 2020 (streda) vrátane (5 pracovných dní).
Vyučovanie sa začína vo štvrtok 19. marca 2020.

Na základe uvedených skutočností sa žiaci budú zdržiavať doma. Dôrazne žiadam dodržiavať pokyny hygienikov a ostať v domácom prostredí, nenavštevovať uzavreté priestory (fitness, obchodné centrá, a pod.). Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom Edupage,  kde žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú dané úlohy žiaka klasifikovať.

Upozorňujem žiakov maturitného ročníka, že termín konania EČ a PFIČ MS  sa nemení, tzn. že žiaci maturitných ročníkov nastúpia na maturitné skúšky v dňoch 17. až 20. marca 2020 a po vykonaní maturít odídu domov. Na maturitné skúšky si žiak prinesie občiansky preukaz a dve modré perá.  Žiak je povinný v deň konania EČ a PFIČ MS byť v čase od 9.00 hod. v triede, v ktorej koná maturitnú skúšku. Ďalší priebeh maturitnej skúšky je zverejnený na stránke www.nucem.sk v časti maturita.

Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie.

Riaditeľka školy upozorňuje žiakov maturitných ročníkov, že nevyhnutné podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené denne v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na sekretariáte školy.

O spôsobe vyučovania od 19. marca 2020 (štvrtok) Vás budeme včas informovať prostredníctvom oficiálnej stránky školy, facebookovej stránky školy a Edupage.

V Rimavskej Sobote, 11. marca 2020           

PaedDr. Miriam Szántóová 
riaditeľka školy