Pokyn č. 05/2020 riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

vydáva

na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

nasledovné pokyny ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

1. V čase mimoriadnej situácie nebude hodnotenie a klasifikácia žiaka našej školy znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin. Za objektívne príčiny považujeme technické podmienky zabraňujúce online učeniu sa žiaka a zdravotné problémy žiaka. Triedny učiteľ žiaka musí byť o objektívnych príčinách bezodkladne informovaný zákonným zástupcom žiaka, o čom následne upovedomí všetkých vyučujúcich žiaka.

2. Vyučujúci budú žiakom na odoslané úlohy poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú žiakom chyby, ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní cez zoom sa žiakovi poskytuje okamžitá spätná väzba ústne.

3. Žiaci budú v druhom polroku školského roka priebežne hodnotení a klasifikovaní známkami, okrem predmetov Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná a športová výchova a Umenie a kultúra, kde budú hodnotení stupňami absolvoval / neabsolvoval. Vyučovanie dištančnou formou v uvedených vyučovacích predmetoch bude pokračovať formou projektových úloh s dlhším časom na vypracovanie.

4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020 a počas prerušeného vyučovania v školách učitelia získavajú známky zo samostatných písomných žiackych prác, ústnym skúšaním cez zoom, z projektov, z vypracovaných dištančných úloh, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a pod. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie, preto v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách budeme všetky úlohy hodnotiť váhou 1.

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa vyučujúcim odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

6. Žiaci s autizmom budú po konzultácii so zákonnými zástupcami žiakov hodnotení a klasifikovaní bez úľav s vyjadrením klasifikačného stupňa.

7. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

8. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.

9. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

10. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní žiaka pred postupom do vyššieho ročníka.

Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.04.2020 hlasovaní per rollam.

Účinnosť tohto príkazného listu je od 20.04.2020.

V Rimavskej Sobote, 17. apríla 2020

PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy