Pokyn č. 04/2020 k prerušeniu vyučovania a prevádzky školy

Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota
vydáva

na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov gymnázia, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 pokyn k prerušeniu vyučovania a prevádzky v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle uvedeného
pokyn na prerušenie vyučovanie a prevádzku školy  v období

od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

Na základe uvedených skutočností sa žiaci budú zdržiavať doma. Dôrazne žiadam dodržiavať pokyny hygienikov a ostať v domácom prostredí, nenavštevovať uzavreté priestory. Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom Edupage, kde žiak dostane informácie od vyučujúceho daného predmetu, ako má postupovať vo svojom vyučovacom procese v danom predmete (tu žiak dostane od vyučujúceho predmetu možnosť uskutočniť po vzájomnej dohode konzultácie prostredníctvom videokonferencie s vyučujúcim). Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

Prijímacie pohovory na SŠ (4-ročné aj 8-ročné gymnázium):
Minister ŠVVaŠ SR určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

Maturita:

Minister ŠVVaŠ SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

Ďalšie informácie a usmernenia k maturitným skúškam budú zverejnené čoskoro.

Riaditeľka školy upozorňuje žiakov maturitných ročníkov, že nevyhnutné podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené na sekretariáte školy po predchádzajúcej dohode na tel. č. 0911 095 669.

V Rimavskej Sobote, 26. marca 2020
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy