Pokyn č. 02/2020 riaditeľky školy k prerušeniu vyučovania a prevádzky školy

Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota
vydáva
na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach pokyn k prerušeniu vyučovania a prevádzky v Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota.

V zmysle uvedeného pokynu prerušujem vyučovanie a prevádzku školy  aj v období
od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Vyučovanie sa začína v pondelok 30. marca 2020.

Na základe uvedených skutočností sa žiaci budú zdržiavať doma. Dôrazne žiadam dodržiavať pokyny hygienikov a ostať v domácom prostredí, nenavštevovať uzavreté priestory (fitness, obchodné centrá, a pod.). Vyučovací proces bude prebiehať prostredníctvom Edupage,  kde žiak dostane študijný materiál a zadania domácich úloh, ktoré odovzdá danému vyučujúcemu podľa jeho pokynov. Vyučujúci budú dané úlohy žiaka klasifikovať. Apelujem na zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali pokyny vyučujúcich.

Upozorňujem žiakov maturitného ročníka, že termín konania EČ a PFIČ MS  sa mení nasledovne:
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Testovanie 9 žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.

Riaditeľka školy upozorňuje žiakov maturitných ročníkov, že nevyhnutné podpisovanie prihlášok na vysoké školy bude zabezpečené denne v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na sekretariáte školy.
O spôsobe vyučovania od 30. marca 2020 (pondelok) Vás budeme včas informovať prostredníctvom oficiálnej stránky školy, facebookovej stránky školy a Edupage.

V Rimavskej Sobote, 12. marca 2020

PaedDr. Miriam Szántóová 
riaditeľka školy