Profil absolventa

Absolvent by mal :
–     spoločenským chovaním a vystupovaním robiť dobré meno škole;
–    byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti;
–    byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, uprednostňovať v nich pozitívne aspekty;
–    mať schopnosť zostať sám sebou a pritom bez konfliktov presadzovať svoje práva pri zachovaní práv iných, získať kooperatívne schopnosti, vedieť uzatvárať kompromisy;
–    byť schopný pestovať si svoje fyzické i psychické zdravie;
–    byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami;
–    poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach;
–    mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín,
–    mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov;