Rada školy

V súlade so zákonom SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení vyhlášky MŠ SR č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve bola pri Gymnáziu na ul.Hostinského 3 v Rimavskej Sobote zriadená rada školy.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Volení členovia za:
pedagogických zamestnancovPaedDr. Erika Kuszová (predseda)
pedagogických zamestnancovRNDr. Mária Nociarová
ostatných zamestnancovMonika Kminiaková
žiakovVictória Miklová
rodičovJUDr. Peter Csank
rodičovMgr. Alena Keľová
rodičovSzabolcs Kuzma
Delegovaní členovia za BBSK
Mgr. Judita Droppová
Ing. Alena Píšová
MUDr. Peter Juhász
JUDr. Anna Zsóriová