Rada školy

V súlade so zákonom SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení vyhlášky MŠ SR č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve bola pri Gymnáziu na ul.Hostinského 3 v Rimavskej Sobote zriadená rada školy.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

 Členovia rady školy:

 Predseda:

PaedDr. Erika Kuszová

 Zástupca zriaďovateľa školy:

Bc. Dáša Gajdošová

 

Mgr. Imrich Kováč

 

MUDr. Peter Juhász

 

JUDr. Anna Zsóriová

Zástupca pedagog.pracovníkov:

RNDr. Mária Nociarová

Zástupca ostatných pracovníkov:

Monika Kminiaková

Zástupca rodičov:

JUDr. Martina Koreňová

 

Mgr. Alena Keľová

 

Radovan Ceglédy

Zástupca študentov:

Victória Miklová