Ciele školy

Všeobecné stredoškolské vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a všeobecnú kultivovanosť osobnosti potrebnú na adaptabilitu a na získanie príslušnej kvalifikácie. Jeho poslaním je dosiahnuť všestrannú vzdelanosť, tvorivosť, samostatnosť a adaptabilitu v uvažovaní a konaní mladých ľudí.

Poslanie školy:
Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by študenti a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti.
Poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na prípravu na vysokoškolské štúdium.

Hodnotový systém školy:
– sloboda a zodpovednosť
– dôvera a rast študenta
– uznanie individuálnych rozdielov medzi študentami
– otvorenosť k chybám
– spolupráca
– učenie sa činnosťou

Strategické ciele školy:
1. V maximálnej miere akceptovať študentom individuálnu profiláciu.
2. Humanizácia výchovného a vzdelávacieho procesu.

Ciele školy:
1. Učiť sa učiť.
2. Učiť sa konať.
3. Učiť sa žiť s ľuďmi.
4. Učiť sa byť.