Najlepšia práca na krajskej prehliadke SOČ

Dňa 5.apríla 2019 vo Zvolene sa konala Krajská prehliadka SOČ v odbore geografia, životné prostredie a geológia.  Na prvom mieste sa umiestnila naša žiačka Nikoleta Széplakyová (III.B trieda), ktorá obhajovala prácu napísanú v spolupráci so Sándorom Andrásom Patakym (III.C). Nikoleta úspešne obhájila ich prácu „Výskyt baktérií v prírodných prameňoch v rôznych horninových prostrediach okresu Rimavská Sobota“ vo veľmi silnej  konkurencií ďalších desiatich prác. Základom tejto práce bolo mapovanie prameňov v okrese a následné zaradenie do horninového prostredia. Zo všetkých horninových prostredí si Niky a Sándor určili reprezentatívne pramene, z ktorých v teréne odobrali vzorky. Celkový výskum realizovali v laboratóriách Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. v Lučenci. V laboratóriu kultivovali baktérie z odobratých vzoriek na agarových médiách prepožičných z PriF UK v Bratislave. Celkovým cieľom ich práce bolo porovnať znečistenia v rôznych horninových prostrediach.

Trojčlenná porota ohodnotila ich prácu ako najlepšiu v kraji, bola vypracovaná na vysokej úrovni a odporučili ju aj na ďalšie celoštátne kolo do Košíc.

Ako vidieť, dielo sa podarí, keď sa spoja sily šikovných a ochotných odborníkov. Za pomoc a teoretické vedenie by sme sa chceli úprimne poďakovať geológovi RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD. Za sprístupnenie laboratórií ďakujeme Ing. Ivanovi Hazuchovi. Za zapožičanie pomôcok ďakujeme našej absolventke, Mgr. Barbore Gaálovej, PhD., pracovníčke Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej kariéra úspešnej biologičky začala veľmi podobne ako táto Nikina a Sándorova, pred pár rokmi ešte ako gymnazistky.

Za odborné vedenie žiakov ďakujeme PaedDr. Ferenczovej, Mgr. Berackovej a RNDr. Móricovej.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov aj na celoštátnom kole v Košiciach!