Nemecký jazyk

 

GRAMATIKA:

Základný kurz 1. ročník: /Sprechen Sie Deutsch 1 – 1. – 9. lekcia/

 • skloňovanie osobných zámen
 • časovanie slovies v prítomnom čase
 • slovosled v oznamovacej, opytovacej vete
 • skloňovanie podstatných mien
 • základné číslovky
 • zápor
 • predložky s 3. a 4. pádom
 • skloňovanie opytovacích zámen wer a was
 • privlastňovacie zámená
 • rozkazovací spôsob
 • určovanie času
 • slabé skloňovanie podstatných mien
 • množné číslo podstatných mien
 • väzba es gibt
 • skloňovanie zámen dieser, jeder
 • spôsobové slovesá a sloveso wissen
 • označenie miery, hmotnosti a množstva po číslovkách
 • slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami
 • časovanie zvratných slovies v prítomnom čase
 • stupňovanie prídavných mien  v prísudku
 • stupňovanie prísloviek
 • zemepisné mená
 • priraďovacie spojky
 • bezspojkové vety

 

Základný kurz 2. ročník: /Sprechen Sie Deutsch 1 – 10.– 14. lekcia + Sprechen Sie Deutsch 2 – 1.– 4. lekcia /

 • časovanie slovesa werden v prítomnom čase
 • préteritum
 • neurčité zámená jemand, nichts, niemand, nie/mals/
 • perfektum
 • podmet man a es
 • budúci čas
 • slovosled vo vedľajšej vete
 • väzby slovies, podstatných a prídavných mien
 • zámenné príslovky
 • priamy slovosled v zisťovacej otázke
 • použitie wie a als
 • vlastné mená osôb
 • príslovkové určenie
 • vetný rámec
 • vedľajšie vety
 • skloňovanie prídavných mien
 • opytovacie zámená
 • neurčité zámená
 • zámená einer-keiner-meiner
 • preklad slovenského ešte nie – už nie
 • príslovky irgend-/nirgend-
 • radové číslovky
 • smerové príslovky
 • dátum

 

Stredný kurz 1. ročník: /Sprechen Sie Deutsch 2 – 5. – 14. lekcia/

 

 • infinitív závislý od podstatných mien, prídavných mien a slovies
 • es ako korelát
 • ukazovacie zámená
 • zámeno einander
 • predložky s 2. pádom
 • nepriame otázky
 • porovnávacie spôsobové vety
 • vedľajšie vety účinkové

·         vzťažné vety

·         porušovanie vetného rámca po wie a als

·         stupňovanie prídavných mien v prívlastku

·         použitie slovesa werden

·         určovanie rodu podstatných mien

·         infinitívne konštrukcie s zu a um…zu

·         modálne častice

·         geografické názvy

·         slabé skloňovanie podstatných mien

·         príčastie prítomné a minulé

·         spodstatnené prídavné mená a príčastia

·         konjunktív préterita + kondicionál

·         skloňovanie prídavných mien bez člena

·         podstatné mená bez člena

·         väzby slovies, podstatných a prídavných mien

·         zlomky, desatinné čísla a percentá

·         slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami

 

 

Stredný kurz 2. ročník: /Sprechen Sie Deutsch 3 – 1. – 9. lekcia/

 • skloňovanie prídavných mien
 • párové spojky
 • verbonominálne väzby
 • zápor
 • priebehové  a stavové pasívum
 • ukazovacie zámená der, derselbe, derjenige
 • vzťažné vety uvedené zámennými príslovkami a zámenami
 • príčastie prítomné a minulé
 • plusquamperfektum
 • kolísanie pomocného slovesa v perfekte
 • tranzitívne a intranzitívne slovesá
 • vedľajšie vety – časové, prípustkové a príčinné
 • konjunktív préterita
 • konjunktív plusquamperfekta
 • podmienkové vety
 • vedľajšie vety – účinkové a prirovnávacie
 • stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • predložky s 2. pádom
 • spôsobové vety s je-desto
 • zavislý infinitív
 • porušovanie vetného rámca
 • slovesá haben a sein v spojení s infinitívom s zu
 • nahradzovanie vedľajších viet s dass a damit, statt dass a ohne dass