Anglický jazyk

 

Rozsah učiva pre vstupné testy 

   
 
Do 2. ročníka:

 

 • Gramatika 1.ročníka jazykovej školy + slovná zásoba
 • Anglická abeceda, pam.slovesá to be, to have
 • Neurčitý, určitý člen, imperatív, infinitív, privlast.zám a privl. pád
 • Prít.čas, priebehový, disjunktívne otázky, spôsobové slovesá
 • Predložky so zámenami, slovosled, prítomný čas jednoduchý
 • Číslovky do 1000, budúci čas, other, another, radové číslovky
 • Väzba there is, nejaký, niekto, minulý čas, trpný rod
 • Stupňovanie prídavných mien, prísloviek, much – many, little – few
 • Should, would, could, some, any, (aj zložené tvary)
 • Postavenie prísloviek

Do 3. ročníka:

 • Gramatika 2.ročníka jazykovej školy, + slovná zásoba
 • Gramatické časy: Présent Simple a Continuous, Past Simple a Continuous, Present Perfect Simple, Past Perfect, Simple future, Going to Future, Future continuous, Future Perfect
 • Väzba predmetu a podmetu s inf., podmienkové vety, čas.vety
 • Particípum, gerundium, prípustkové, inf.vety, želacie a zvolacie vety
 • Účelové vety, modálne slovesá, nepravidelné slovesá
 • Passive Voice: present, present perfect, past, future
 • Stupňovanie prídavných mien, vzťažné zámená a vety
 • Súslednosť časov, predložky – predložkové väzby

Do konverzačného kurzu:

 • Gramatika 3.ročníka jazykovej školy + slovná zásoba
 • Rodina, zamestnanie, cestovanie, človek a životné prostredie
 • Obyvatelia Británie, jedlá, mestá, vzdelávanie vo Veľkej Británii
 • Médiá, televíziá, export, import, v záhrade, prázdniny
 • Literatúra, veda a technika, tlač

 

Základná štátna jazyková skúška vyžaduje rozsah vedomostí, ktoré zodpovedajú 525-600 hodinám náuky (4 ročníky po 132 hodín)