Pôsobenie a tvorba

Pôsobenie:
1896 – 1897 dozorca mlyna a pracoval vo voštinárni u J. Kováča na Teplom Vrchu
1897 – 1898 absolvoval vojenskú službu ako dobrovoľník, Trident, Tirolsko, Viedeň
1905 – 1912 technický asistent a adjunkt v cukrovare, Klobouky pri Slanom, Čechy
1912 – 1914 vedúci chemickej továrne, Slané
1914 – 1918 nadporučík honvédskeho pluku, Banská bystrica, potom v Haliči a na Podkarpatskej Rusi
1918 – 1938 tajomník na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska (neskôr v Krajinskom úrade), Bratislava
1938 odišiel do dôchodku 

 

Poézia
• 1896 – Pieseň nášho ľudu, báseň (Slovenské pohľady)
• 1902 – Deň spásy, báseň (Slovenské pohľady)
• 1902 – Za búrnej, čiernej noci, báseň (Slovenské pohľady)
• 1905 / 1906 – Lístok, cyklus básní (Dennica)
• 1906 – List slečne Ľ. G., báseň (Slovenské pohľady)
• 1906 – Jehovah, báseň (Letopis Živeny)
• 1906 – Poznanie, báseň (Slovenské pohľady)
• 1909 – Nox et solitudo (Noc a samota), prvá samostatná zbierka básní (úvod k nej napísal Svetozár Hurban Vajanský)
• 1910 – Noc a Ja, báseň v próze (Prúdy)
• 1912 – Verše, druhá básnická zbierka
• 1913 – Svätopluk, báseň (Slovenský denník)
• 1952 – Moje piesne, zbierka básní
• 1961 – Nad ránom…, výber z poézie

Próza a iné diela
• 1907 – Naši, portrétová štúdia (Slovenský obzor)
• 1908 – Sentimentálne príhody I a II (neskôr nazvané Svadba a Almužna), krátke prózy (Dennica)
• 1911 – List mŕtvemu (Slovenské pohľady)
• 1932 – Archanjel Michal, nástenná maľba v starobylom kostole na Kraskove, opis časti freskovej výzdoby (Slovenské pohľady)
• 1937 – Pôvod dedín Kraskova a Lukovíšť, štúdia (Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti)

Preklady
• 1910 – Richard Dehmel: Vôľa k činu, teoretická stať (Prúdy)
• 1911 – Richard Dehmel: Príroda, symbol a umenie, teoretická stať (Slovenské pohľady)
• 1956 – Tiene na obraze času, zbierka prekladov básní z rumunského jazyka

Preložené diela:
1957 Öszes versei ( po maďarsky)
1958 Nox et solitudo. Verše (po česky)
1979 Nox et solitudo. Verše (po poľsky)
1996 Výber z básní (po ukrajinsky)

Jeho básne vyšli aj v preklade do ruštiny, angličtiny, nemčiny, poľštiny, maďarčiny, ukrajinčiny, bulharčiny a iných jazykov v rozličných antológiách.

 

Roku 1936 vyšlo súborné vydanie pod názvom Básne. Na zaver Veršov autor zaradil báseň Kritika, ktorá obsahuje jeho básnické krédo:

„Boli, čo v chrámoch hovorili,
a boli, čo v chrámoch poslúchali.

Blahoslavení, ktorí hovorili
a nepovedali viac, než čo povedať mohli vo dňoch
Sviatočných.

Spasení budú tí, ktorí nepovedali všetko,
čo vedieť sa domnievali,
a zatratení, ktorí hovorili viac,
ako povedať mali na dni sviatočné.

Nebude odpustené takým,
ktorí boli povolaní hovoriť Slovo posvätené,
ale mlčali v čas Hodov božích
a beda všetkým, ktorí nemali hodín sviatočných
a bez bázne chodili hovoriť do chrámov Slova.

A blažení sú iba tí,
čo v chrámoch zbožne poslúchajú Slovo posvätne
a vídajú záblesky Jeho. “