Informácia riaditeľky školy #1

Milí kolegovia, žiaci, rodičia!
Podľa najnovších informácií budú všetky školy v SR zatvorené až do odvolania.

Externá časť a Písomná forma internej časti Maturitnej skúšky /písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky /ústne maturity/, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, a to v termíne do 30. júna 2020.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie 9 žiakov Kvarty našej školy.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nevyžaduje  potvrdenie od lekára. 
Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.
Zdroj: www.minedu.sk

Chcela by som vyzvať učiteľov, žiakov a rodičov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Naši učitelia naďalej pripravujú vzdelávací obsah, úlohy a rôzne zadania tak, aby ich žiaci mohli zvládnuť z domova a posielajú ich cez EduPage.

Ak má niekto problém s vypracovaním, nerozumie niečomu alebo potrebuje vysvetliť, je chorý a nemôže plniť zadávané úlohy, stále je tu možnosť kontaktovať nás prostredníctvom EduPage, prípadne cez služobný mail. Všetky mailové adresy sú na www.gymrs.sk.

Pre naliehavé prípady nás kontaktujte mailom na riaditel@gymrs.sk alebo telefonicky 0911095669.

Najdôležitejšie je stále zostať zdravý a správať sa zodpovedne k sebe aj k druhým. Želám všetkým veľa trpezlivosti, pevné zdravie a pokoj.

PaedDr. Miriam Szántóová – riaditeľka školy