Žiacka školská rada

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na škole zriadená žiacka školská rada . Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov školy, jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom žiackej školskej rady sa žiaci školy:
• vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
• podieľajú na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
• predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života školy.

Členovia  žiackej školskej rady:

 1. Dominika Slaninová -predsedkyňa
 2. Petra Nôtová
 3. Frederika Lodová
 4. András Pataky
 5. Nikoleta Széplakyová
 6. Oliver Babík
 7. Victória Miklová
 8. Adriana Gavurová
 9. Katarína Ďuránová
 10. Hugo Suchánek
 11. Natália Wereszká