Žiacka školská rada

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na škole zriadená žiacka školská rada . Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov školy, jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom žiackej školskej rady sa žiaci školy:
• vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
• podieľajú na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
• predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života školy.

Členovia  žiackej školskej rady:

 1. Petra Nôtová (I.A)
 2. Dominik Melich (I.B)
 3. Dominika Slaninová (II.A) – predseda
 4. Oskar Vígh (II.B)
 5. Dávid Sabacký (III.A)
 6. Peter Fehér (III.C)
 7. Erik Káka (IV.A)
 8. Bálint Simon (IV.C)
 9. Viktória Miklová (kvarta)
 10. Filip Miháľ (kvinta)
 11. Andrej Poljak (sexta)